China
Chinese
Han
History
Dynasty
Qing
Qin
Beijing
Shanghai
Hong~~Kong
Xian
~~
communism
Chairman~~Mao
Hu~~Jin~~Tao
Confucius
Confucianism
traditional
culture
economy
Olympics~~’08
famine
civilization
Taoism
chinese~~characters
zhong1guo2
ethnic
PRC